bigorre

Để định nghĩa của bigorre, vui lòng truy cập ở đây.