bghist

Để định nghĩa của bghist, vui lòng truy cập ở đây.