berssu

Để định nghĩa của berssu, vui lòng truy cập ở đây.