beorsw

Để định nghĩa của beorsw, vui lòng truy cập ở đây.