beoprs

Để định nghĩa của beoprs, vui lòng truy cập ở đây.