bendaying

Để định nghĩa của bendaying, vui lòng truy cập ở đây.