bemuddled

Để định nghĩa của bemuddled, vui lòng truy cập ở đây.