bemssu

Để định nghĩa của bemssu, vui lòng truy cập ở đây.