beming

Để định nghĩa của beming, vui lòng truy cập ở đây.