beleaping

Để định nghĩa của beleaping, vui lòng truy cập ở đây.