beginr

Để định nghĩa của beginr, vui lòng truy cập ở đây.