befringed

Để định nghĩa của befringed, vui lòng truy cập ở đây.