bedlamite

Để định nghĩa của bedlamite, vui lòng truy cập ở đây.