bedem

Để định nghĩa của bedem, vui lòng truy cập ở đây.