bechalked

Để định nghĩa của bechalked, vui lòng truy cập ở đây.