beaufo

Để định nghĩa của beaufo, vui lòng truy cập ở đây.