bdeno

Để định nghĩa của bdeno, vui lòng truy cập ở đây.