bdekru

Để định nghĩa của bdekru, vui lòng truy cập ở đây.