bdehin

Để định nghĩa của bdehin, vui lòng truy cập ở đây.