bdeerw

Để định nghĩa của bdeerw, vui lòng truy cập ở đây.