bdddeu

Để định nghĩa của bdddeu, vui lòng truy cập ở đây.