bckosu

Để định nghĩa của bckosu, vui lòng truy cập ở đây.