bbeirr

Để định nghĩa của bbeirr, vui lòng truy cập ở đây.