bashe

Để định nghĩa của bashe, vui lòng truy cập ở đây.