barquentines

Để định nghĩa của barquentines, vui lòng truy cập ở đây.