baril

Để định nghĩa của baril, vui lòng truy cập ở đây.