baptisias

Để định nghĩa của baptisias, vui lòng truy cập ở đây.