balkli

Để định nghĩa của balkli, vui lòng truy cập ở đây.