backbeats

  • n.Giai điệu nhịp điệu mạnh mẽ (đặc biệt là phổ biến trong nhạc jazz và nhạc rock 'n' roll)
  • WebBên ngoài Beatles truyền thuyết chương; Beatles năm; Nhịp
n.
1.
một đánh bại nhịp điệu lớn xảy ra trên các beats tắt của một thanh nhạc, sử dụng đặc biệt là trong đá