augure

Để định nghĩa của augure, vui lòng truy cập ở đây.