atrazin

Để định nghĩa của atrazin, vui lòng truy cập ở đây.