astrometric

Để định nghĩa của astrometric, vui lòng truy cập ở đây.