arginines

Để định nghĩa của arginines, vui lòng truy cập ở đây.