arccosines

Để định nghĩa của arccosines, vui lòng truy cập ở đây.