apophthegms

  • n.Maxim
  • WebQUAN HỆ CÔNG CHÚNG
n.
1.
một nói ngắn gọn rằng biểu hiện một sự thật quan trọng, e. g. 'Sự vội vàng làm cho chất thải'
n.
1.
a terse saying that embodies an important truth, e. g. ' Haste makes waste'