apophthegms

  • n.Maxim
  • WebQUAN HỆ CÔNG CHÚNG
n.
1.
một nói ngắn gọn rằng biểu hiện một sự thật quan trọng, e. g. 'Sự vội vàng làm cho chất thải'
n.
1.
a terse saying that embodies an important truth, e. g. ' Haste makes waste' 

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của apophthegms là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của apophthegms bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của apophthegms bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của apophthegms. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như apophthegms. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho apophthegms cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của apophthegms. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của apophthegms: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa apophthegms. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh apophthegms trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của apophthegms, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì apophthegms thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng apophthegms, từ tiếng Anh có chứa apophthegms, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng apophthegms.