apodictic

Để định nghĩa của apodictic, vui lòng truy cập ở đây.