aphorised

Để định nghĩa của aphorised, vui lòng truy cập ở đây.