antirabies

Để định nghĩa của antirabies, vui lòng truy cập ở đây.