antimilitarisms

Để định nghĩa của antimilitarisms, vui lòng truy cập ở đây.