antiblack

Cách phát âm:  US ['æntəblæk] UK ['æntəblæk]
  • n.Chống Negro