anorthosites

Để định nghĩa của anorthosites, vui lòng truy cập ở đây.