anisogamy

Cách phát âm:  US ['ænɪsɒɡəmɪ] UK ['ænɪsɒɡəmɪ]
  • n.Anisogamy; Anisogamy; Anisogamy
  • WebAnisogamy; Nhà máy phân bố khác nhau; Các phân phối khác nhau của sinh sản