anetholes

Để định nghĩa của anetholes, vui lòng truy cập ở đây.