anemometry

Để định nghĩa của anemometry, vui lòng truy cập ở đây.