andalusite

Để định nghĩa của andalusite, vui lòng truy cập ở đây.