anchorman

Để định nghĩa của anchorman, vui lòng truy cập ở đây.