ancestored

Để định nghĩa của ancestored, vui lòng truy cập ở đây.