anaphases

Để định nghĩa của anaphases, vui lòng truy cập ở đây.