amylogens

Để định nghĩa của amylogens, vui lòng truy cập ở đây.