amrsu

Để định nghĩa của amrsu, vui lòng truy cập ở đây.